کلیسای تعمیدی مستقل چیست؟ – What is an Independent Baptist Church?

کلیسای تعمیدی مستقل چیست؟

 

کلیسای تعمیدی مستقل از زمان رسولان وجود داشته است. قبل از اینکه کلیسای کاتولیک و پروتستان تأسیس شود کلیسای تعمیدی مستقل در اروپا و آسیا وجود داشت. بنابراین کلیسای تعمیدی مستقل، کلیسای تازه تأسیس نیست بلکه سابقه قدیمی دارد همراه با میراثی که از آن تا به امروز باقی مانده است. در دوره های متعدد تاریخ کلیسا، ایمانداران کلیسای تعمیدی مستقل به دلیل ایمانشان به مسیح مورد شکنجه و آزار دیگران واقع شده اند و در اینباره آقای هوسیوس که کاردینال کلیسای کاتولیک بود، در اوایل قرن 15 تحقیقاتی درباره کلیساهای غیر کاتولیکی انجام داد و تحقیقاتی که او از کلیسای تعمیدی بدست آورده بود، اعلام کرد، “آیا همان کلیساهای تعمیدی نیستند که در 1200 سال اخیر مورد شکنجه و آزار قرار گرفته اند؟”. همان کلیساها تا به امروز باقی مانده است. هزاران کلیساهای تعمیدی مستقل در سرتاسر دنیا وجود دارند.

چهار مشخصه بارز کلیساهای تعمیدی مستقل عبارتند از:

  • کلیسایی که خود مختار است.

همه کلیساهایی که توسط رسولان تأسیس شدند، مستقل و خود مختار بودند. یعنی اینکه کلیساها از هرگونه دخالت قدرتهای خارجی از جمله سازمان ها و نهادهای دولتی آزاد بودند. کلیساهای عهد جدید زمان رسولان تحت سلطه هیچگونه قدرتهای خارج از کلیسا نبودند بلکه خود شبان همراه اعضای کلیساهای محلی، کلیسای خود را اداره می کردند. آنها آزاد بودند که هر قسمتی از کتاب مقدس را و درباره هر موضوعی تعلیم دهند. خارج از کلیسا کسی نبود که به آنها دستور دهد که به عنوان مثال، “درباره جهنم و یا از کتاب مکاشفه و غیره تعلیم ندهید.”

تجمع کلیساهای محلی هرگز به عنوان نام مفرد “کلیسا” شناخته نمی شد بلکه به عنوان واژه جمع “کلیساها” به دلیل اینکه کتاب مقدس تأکیدی دارد بر داشتن حق رأی هر عضوی از اعضای کلیسا (رومیان16: 16 ؛ اول قرنتیان11: 16). بطور مثال هر کلیسای محلی خادمان خود را خود اعضای کلیسا تعیین می کردند (اعمال6: 1-6). هر کلیسای محلی انضباط و توبیخ اعظای خطاکار را خود انجام می داد (اول قرنتیان5: 13). کلیساها در قبال هیچ شخص بلند مرتبه ای مسئول نبودند بلکه مستقیمأ تحت رهبری خداوند عیسی بودند (مکاشفه2: 4-5). مشکلات پیش آمده در داخل کلیسا توسط اعضای خود کلیسای محلی حل و فصل می شد (اول قرنتیان6: 1-5). مسئولیت حفظ و نگهداری تعالیم کتاب مقدس بر عهده ایمانداران همان کلیسا بود. (اول تیموتائوس3: 15 ؛ مکاشفه2: 14-16).

روح القدس گروههای ایمانداران کلیسای محلی را هدایت می کرد (اعمال13: 1-2). چنین کلیسایی هرگز طابع فشار سیاسی نبود به دلیل اینکه کلیسا از سیاست جدا می بود و خود کلیسا صاحب ملک و دارایی خود بود و هرگز متقاضی حمایت مالی از طرف دولت و یا سایر سازمانها نبودند برعکس بسیاری از کلیساهای امروزی که ملک و داراییهای آنها وابسته به سازمان ها و نهادهای دولتی هستند.

در امر مهم دعوت و انتخاب شبان، کلیسای تعمیدی مستقل، به هدایت و راهنمایی خداوند وابسته هستند. هیچ قدرتی نمی تواند با توسل به زور کسی را به سمت شبانی کلیسایی بگمارد بخصوص اعضای آن کلیسا حاضر به قبول او به عنوان شبان خود نیستند. اعضای کلیسا باید همراه با دعا، شایستگی کاندیدای شبانی خود را در نظر بگیرند و خود تصمیم بگیرند که آیا او مرد خدا و شبان آنها باشد یا نه؟

خصوصیات دیگر خود مختار بودن کلیسای تعمیدی این است که در پشتیبانی مسیونریها و خادمین آزادی و اختیار کامل دارند که با هدایت خداوند خادمینی را که به شهرها و کشورهای دیگر برای خدمت انجیل روانه می کنند، با سخاوتمندی پشتیبانی مالی می کنند، در حالیکه کلیساهای سازمانی در امر پشتیبانی مالی خادمین آزادی کامل ندارند. کلیساهای تعمیدی مستقل معمولأ مسیونریها و خادمین زیادی را در سرتاسر جهان دارند که مرتب بطور ماهیانه پشتیبانی مالی می کنند و پول برای آنها ارسال می کنند. مسیونریها و خادمین کلیساهای تعمیدی توسط کلیسای خود که در آن تعلیم و رشد یافته اند، فرستاده می شوند و وابستگی به هیچ سازمان مسیونری و یا سازمان دیگری نیستند.

بنابراین خلاصه جایگاه کلیسای تعمیدی مستقل بدینگونه می باشد که آنها کاملأ آزادی کامل دارد و مستقیمأ از خداوند و کلام او اطاعت می کنند و تحت فرمان سلطه آمیز پاپ و یا هیچ سازمان و نهاد دولتی قرار نمی گیرند. برای هر خدمت کلیسایی، آنها بینش روحانی خود را بکار می برند و با هدایت روح القدس تصمیمات خود را می گیرند. کلیسای تعمیدی مستقل وابستگی به خداوند را ارتقا می دهند و کمک می کند که آنها همیشه برای انجام هر کاری و گرفتن هر تصمیمی دعا می کنند و از خداوند طلب یاری می کنند.

  • کلیسایی که تعالیم صحیح دارد.

یکی دیگر از مشخصه های بارز کلیسای تعمیدی مستقل این است که آنها برای حفظ ایمان اولیه و کتاب مقدسی خود ایستاده اند. زیرا بسیاری از کلیساها در سالیان اخیر از تعالیم اصلی مسیحیان اولیه منحرف شده اند. آنها تئوری و فلسفه های انسانی را جایگزین اقتدار کتاب مقدسی کرده اند. کلیسای تعمیدی از کتاب مقدس که الهام گرفته از سوی خداون است اعتقاد دارند و برای اعمال و رفتار خود و پیروی از آنرا ضروری می دانند.

کلیسای تعمیدی مستقل تأکید دارد بر تعالیم صحیح کتاب مقدس. آن دسته از تعالیم صحیح عبارتند از: مصون ماندن کتاب مقدس از خطا، تولد مسیح از زن باکره، الوهیت مطلق وی، بی گناه بودن او، مرگ کفاره دار و رستاخیز جسمانی عیسی مسیح، کار کهانت وی در بهشت، بخشش و نجات فقط از طریق ایمان به مسیح، وجود واقعی شیطان و کارهای او در این جهان، ربوده شدن ایمانداران کلیسا به آسمان قبل از شروع مصیبت یعقوب، دوره هفت سال مصیبت، تخت داوری مسیح، بازگشت ثانویه مسیح، دوره هزاره سلطنت زمینی مسیح به مرکزیت اورشلیم بعد از بازگشت وی از آسمان، داوری گمشدگان و افکنده شدن آنها به دریاچه آتش، پاداش ابدی نجات یافتگان.

کلیساهای تعمیدی با کلیساهای مدرن و لیبرالها ( که در حال حاضر افزایش پیدا کرده اند و به کلیساهای دیگر نیز نفوذ کرده اند.) اعتراض و مخالفت خود را نشان می دهند. شبانان و خادمین چنین کلیساهایی مصون بودن کلام خدا از هرگونه خطا را انکار می کنند، کسانیکه تنها ایمان به خون مسیح را ضروری نمی دانند و غیره. علیرغم چنین اعتقاداتی، آنها به عنوان خادمین پذیرفته شده اند. برای اطاعت از کلام خدا درباره معلمین دروغین (دوم تیموتائوس3: 5 ؛ افسسیان5: 11 و غیره) کلیساهای تعمیدی مستقل امتناع می کنند که با چنین کسانی همکاری کنند و اجازه نمی دهند که چنین معلمین دروغین وارد کلیسای آنها شده به ایمانداران آنها تعلیم دهند.

کلیسای تعمیدی مستقل تجمع ایمانداران و گردهم آمدن آنها و تشکیل کانونهای ایمانداران و بنای یکدیگر را ضروری می داند. هرچند استفاده بهینه از امکانات مجازی می تواند برای تعلیم مفید باشد، ولی به عنوان کلیسا محسوب نمی شود. از این رو ایمانداران به تعلیم دیدن از طریق مجازی و اینترنت و سایر امکانات اعتقاد و احترام می گذارد ولی اعتقاد به حضور در کلیسا جاییکه ایمانداران گردهم آیند و خداوند را با هم پرستش کنند و همدیگر را در ایمان بنا کنند را ضروری و تأکید می کند.

کلیسای تعمیدی مستقل، تعلیم کتاب مقدس درباره سفارش تعمید آب و شام ربانی را حفظ می کند بدین معنا که آنها تعمید قطره ای را رد می کند و مطابق کتاب مقدس، تعمید غوطه ور شدن داخل آب را حفظ می کند و شام ربانی بسته را عمل می کند. بدین معنا که در شام ربانی فقط کسانیکه نجات یافته و تعمید گرفته اند می توانند شرکت کنند و گمشدگان نمی توانند شام خداوند را بخورند.

بنابراین کلیسای تعمیدی مستقل برای اطاعت از کلام خداوند عیسی مسیح چنین سفارشهای کتاب مقدس را فقط طبق روشی که خداوند فرمان داده است، بجا می آورند (یوحنا14: 15).

  • کلیسایی که برنامه هایش بر محور کتاب مقدس است.

چیزی که توجه همگان را درباره کلیسای تعمیدی مستقل به خود جلب می کند این است که همه اعضای کلیسا به همراه کتاب مقدس خود وارد کلیسا می شوند و از کتاب مقدس خود در سرویس پرستشی استفاده می کنند. آنها کتاب مقدس را به عنوان کتاب مذهبی نمی دانند که فقط خادمین و شبانان فقط آن را بخوانند و تفسیر کنند بلکه کتاب مقدس در اختیار کلیه اعضای کلیساست که زندگی آنها را در هر روز هفته هدایت و راهنمایی می کند.

کشیشان کلیساهای تعمیدی مستقل در موعظه های خود از کتاب مقدس استفاده می کنند. آنها آیه های کتاب مقدس را می خوانند و شنودگان به کتاب مقدس خود مراجعه می کنند و همراه کشیش واعظ خود آن آیات را ادامه می دهند. کشیش در جستجوی موعظه افسانه ها و فلسفه بیهوده انسانی نیست بلکه کلام مکاشفه شده خدا در کتاب مقدس را موعظه می کند تا ایمانداران در ایمان خود بنا شوند. موعظه ها در کلیسای تعمیدی فقط آموزش و حفظ مقررات اخلاقی و اجتماعی نیست، بلکه تعالیم کلام خداست که در کتاب مقدس آمده است.

آموزشهای تحصیلی و درسی نیز با محور کتاب مقدس برنامه ریزی می شود که هر معلم کانون کودکان و واعظین کلام خدا طبق آن به شاگردان تعلیم می دهد. آنها طبق برنامه آموزش بین المللی تعلیم نمی دهند بلکه هر یکشنبه، بابی از هر کتاب را موعظه و یا تعلیم می دهند تا زمانیکه آن کتاب را به اتمام رسانند.

همان روش در مورد برنامه های مسیونری و خادمین نیز در کلیسای تعمیدی مستقل بعمل می آید. هدف  مسیونریهای داخلی و کسانیکه به خارج از مرزهای کشور فرستاده می شوند، بشارت انجیل عیسی مسیح می باشد و مردم را به توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح دعوت می کنند. اهداف مسیونری ها ایجاد رفاه اجتماعی در زندگی مردم نیست، بلکه هدف اصلی آنها نجات انسانها و خواندن کلام خداست.

  • کلیسایی که روش متفاوتی دارد.

علاوه بر موارد اشاره شده بالا، موارد دیگری هم مطابق کتاب مقدس درباره کلیسای تعمیدی مستقل وجود دارد که عبارتند از:

  1. عضوی که دوباره تولد یافته است.

تنها کسانی حق عضویت در کلیسا را دارند که با توبه قلبی، عیسی مسیح را به عنوان منجی خودشان پذیرفته باشند. با اعمال مذهبی والدین و افراد و یا خادمین، کسی نجات نمی یابد. طبق کتاب مقدس کودکانی که قبل از سن بلوغ از دنیا می روند مورد داوری خدا قرار نمی گیرند و بنابراین راهی بهشت می شوند. اعمال2: 47 می فرماید، ” و خداوند هر روزه نجات یافتگان را بر کلیسا می افزود.” به عبارت دیگر نجات یافتن پیش نیاز عضویت در کلیساست. برای همین کلیسای تعمیدی مستقل قبل از اینکه کسی را به عضویت کلیسا درآورد، از آنها ثمره و شواهد نجات را درخواست می کند.

 

  1. بخشش و هدایای کتاب مقدسی.

بسیاری از کلیساها با تأسیس فروشگاهها و فروش اجناس نیازهای مالی کلیسای خود را فراهم می کنند. چنین عملی طبق کتاب مقدس مردود است. کلیسا می بایستی با ده یکها و هدایای مردم که با اراده آزاد و از ته دل می بخشند، حمایت شود نه از طریق بازرگانی و فروش اموال و اجناس دنیوی. اول قرنتیان16: 1 ؛ دوم قرنتیان9: 6-8

برای تشخیص تمامی حقایقی که در بالا نوشته شد، کلیساهای تعمیدی مستقل متعهد است که وفاداری خود به مسیح و کلام او را فراتر از سازمانها و نهادهای زمینی قرار دهد. تمامی تعالیم و اعمال و مراسم کلیساها باید با کلام خدا آزموده شود. کلیساهای تعمیدی مستقل با یاری خداوند دنباله رو کلیسای عهد جدیدی هستند و کلیسا را نهادی می دانند که، ” کلیسای خدای حی و ستون و بنیاد راستی است.” اول تیموتائوس3: 15

How To Be 100% Sure Of Going To Heaven

Find out More