خدمت مینی بوس

اگر دسترسی به وسیله برای آمدن به کلیسا ندارید، می توانید از مینی بوس کلیسا استفاده کنید. سرویس حمل و نقل رایگان بازدیدکنندگان کلیسا هر یکشنبه ساعت 9 صبح از پاراماتا به کلیسا توسط رانندگان حرفه ای ما انجام داده می شود.

آدرس:

Macquarie st, Parramatta

How To Be 100% Sure Of Going To Heaven

Find out More